پرچم ملل آمریکا

آلمان

آلمان Bundesrepublik Deutschland نام کشور: آلمان پایتخت: برلین واحد پول: یورو معنی نام کشور: مردمی که هرگز در شیپور...