سازه تبلیغاتی

استرابورد

استرابورد المان تبلیغات شهری سازه های و المان های تبلیغاتی که در کنار محل های عبور، اتوبان ها، بلوارها، خیابان

بیلبورد

سازه تبلیغاتی؛ بیلبورد سازه های و المان های تبلیغاتی که در کنار محل های عبور، اتوبان ها، بلوارها، خیابان های

پایه دیوارکوب

سازه تبلیغاتی؛ واتربند سازه های و المان های تبلیغاتی که در کنار محل های عبور، اتوبان ها، بلوارها، خیابان های