دکل پرچم

میله پرچم و دکل پرچم

میله پرچم و دکل پرچم میله پرچم و دکل پرچم یکی از مهم ترین سازه های نصب پرچم می باشند.