آلمان

نام کشور: آلمان

پایتخت: برلین

واحد پول: یورو

معنی نام کشور: سرزمین همه مردمان

Location

Germany

پیوست ها