افغانستان

نام کشور: افغانستان

پایتخت: کابل

واحد پول: افغانی

معنی نام کشور: نام فرمانروای ایرانی

Location

Afghanistan

پیوست ها