میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان دوازدهم، پلاک 12، واحد دو
۰۹۱۲۳۸۶۸۷۰۰ (حاتمی)
۰۲۱-۸۸۱۷۷۵۵۰(ویژه)
۰۲۱-۸۸۱۷۸۱۹۳