پرچم ماشینی

ابعاد 30*20

حنس ساتن  ( تک رو و دورو )

ریشه دوزی: همراه با ریشه و بدون ریشه

قابل نصب بر روی ماشین ها