پرچم تشریفات TوL

پرچم TوL لبگرد پرچم TوL مستطیلی پرچم ال لب گرد

ابعاد : عرض 50 و 60 - طول 120 و 110 تا 150

قابل استفاده در نمایشگاهها - اتاق مدیران و ...