پرچم تشریفات TوL

ابعاد : عرض 50 و 60 - طول 120 و 110 تا 150

قابل استفاده در نمایشگاهها - اتاق مدیران و ...