ابر پرچم

 مناسب برای نصب روی دکلهای 30تا 70 مترو بالاتر

سایزهای 5*3

9*4.5

13*6

16*9

20*10

22*11

الی غیره

در جنسهای ساتن و سوپرساتن – چاپ اورینت و چاپ اسیدی

با دوختهای معمولی و عمودی