ازبکستان

نام کشور: ازبکستان

پایتخت: تاشکند

واحد پول: سوم

معنی نام کشور: سرزمین بزرگان

Location

Uzbekistan

پیوست ها