اریتره

نام کشور: اریتره

پایتخت: اسمره

واحد پول: ناکفا

معنی نام کشور: دریای سرخ

Location

Eritrea

پیوست ها