اروگوئه

نام کشور: اروگوئه

پایتخت: فونته ویدئو

واحد پول: پزو

معنی نام کشور: گرفته شده از نام رود اروگوئه

Location

Uruguay

پیوست ها