ارمنستان

نام کشور: ارمنستان

پایتخت: ایروان

واحد پول: درام

معنی نام کشور: نام نوه حضرت نوح

Location

Armenia

پیوست ها