اردن

نام کشور: اردن

پایتخت: امان

واحد پول: دینار اردن

معنی نام کشور: پایین امده

Location

Jordan

پیوست ها