آنگولا

نام کشور: آنگولا

پایتخت: لوآندا

واحد پول: کوانزا

معنی نام کشور: نوعی عنوان پادشاهی

Location

Angola

پیوست ها