آندورا

نام کشور: آندورا

پایتخت: آندورا لاو لاو

واحد پول: یورو

معنی نام کشور: دره و بیشه

Location

Andorra

پیوست ها