آفریقای مرکزی

نام کشور: آفریقای مرکزی
پایتخت: بانگوئی
واحد پول: فرانک سی اف آی
معنی نام کشور: سرزمین بدون سرما

Location

Central African Republic

پیوست ها