آفریقای جنوبی

نام کشور: آفریقای جنوبی
پایتخت: پرتوریا
واحد پول: راند
معنی نام کشور: سرزمین بدون سرما

Location

South Africa

پیوست ها