آذربایجان

نام کشور: آذربایجان

پایتخت: باکو

واحد پول: منات

معنی نام کشور: نگهبان آتش

Location

Azerbaijan

پیوست ها