الجزایر

نام کشور: الجزایر

پایتخت: الجزیره

واحد پول: دینار الجزایر

معنی نام کشور: جزیره ها

Location

Algeria

پیوست ها