آلبانی

نام کشور: آلبانی

پایتخت: تیرانا

واحد پول: لک

معنی نام کشور: کوهستان

Location

Albania

پیوست ها