اتریش

نام کشور: اتریش

پایتخت: وین

واحد پول: یورو

معنی نام کشور: پادشاهی شرقی

Location

Austria

پیوست ها