ایران

نام کشور: ایران

پایتخت: تهران

واحد پول:ریال

معنی نام کشور: سرزمین آریایی ها

Location

Iran (Islamic Republic of)

پیوست ها