اوگاندا

نام کشور: اوگاندا

پایتخت: کامپالا

واحد پول: شیلینگ

معنی نام کشور: نام پادشاهی

Location

Uganda

پیوست ها