بلغارستان

نام کشور: بلغارستان

پایتخت: صوفیه

واحد پول: لف

معنی نام کشور: سرزمین قوم بلغار

Location

Bulgaria

پیوست ها