برونئی

نام کشور: برونئی

پایتخت: بندر سری بگاوان

واحد پول: دلار برونئی

معنی نام کشور: کاخ مسکن

Location

Brunei Darussalam

پیوست ها