بحرین

نام کشور: بحرین

پایتخت: منامه

واحد پول: دینار بحرین

معنی نام کشور: دو دریا

Location

Bahrain

پیوست ها