ایسلند

نام کشور: ایسلند

پایتخت: ریکیاویک

واحد پول: کرون ایسلند

معنی نام کشور: سرزمین یخ

Location

Iceland

پیوست ها