ایتالیا

نام کشور: ایتالیا

پایتخت: رم

واحد پول: یورو

معنی نام کشور: سرزمین گاو نر

Location

Italy

پیوست ها