اوکراین

نام کشور: اوکراین

پایتخت: کیف

واحد پول: گریونا

معنی نام کشور: کشور/دیار

Location

Ukraine

پیوست ها