اندونزی

نام کشور: اندونزی

پایتخت: چاکارتا

واحد پول: روپیه

معنی نام کشور: جزیره هند

Location

Indonesia

پیوست ها