السالوادور

نام کشور: السالوادور

پایتخت: سان سالوادور

واحد پول: دلار آمریکا

معنی نام کشور: منجی

Location

El Salvador

پیوست ها