اسلواکی

نام کشور: اسلواکی

پایتخت: براتیسلاوا

واحد پول: یورو

معنی نام کشور

Location

Slovakia

پیوست ها