اسکاتلند

نام کشور: اسکاتلند

پایتخت: ادینبورگ

واحد پول: پوند

معنی نام کشور: سرزمین اسکات ها

پیوست ها