اسپانیا

 نام کشور: اسپانیا

پایتخت: مادرید

واحد پول: یورو

معنی نام کشور: جزیره خرگوش کوهی

Location

Spain

پیوست ها